Veelgestelde vragen

Privacy?

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden om:

1)      Je zoon/dochter te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen

2)      De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren.

3)      De school waar je zoon/dochter terecht kan toe te laten je te contacteren en je kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs Gent in opdracht van de deelnemende scholen. Bij  de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme achtergrondgegevens (zonder naam noch rijksregisternummer).

4)      Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van je zoon/dochter een tweede dossier geopend wordt.

5).      Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan je inzage krijgen in de gegevens die over jou of je kind bewaard worden. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A en/of 1B van het gewoon onderwijs en in 1A en/of 1B van het buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 voor het schooljaar 2020-2021.

Om in te schrijven in het gewoon secundair onderwijs in een ander leerjaar dan het eerste ga je rechtstreeks naar de school vanaf 20 april 2020.

Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs (uitgez. OV4 – type 9 – 1A en 1B) ga je rechtstreeks naar de school vanaf 23 maart 2020. Broers en zussen en kinderen van personeel hebben voorrang en kunnen al inschrijven tussen 9 en 20 maart 2020. Nadien vervalt de voorrang.

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als je je zoon/dochter niet aanmeldt, kan je hem/haar pas vanaf 6 mei 2020 rechtstreeks inschrijven in secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. Het aantal scholen met vrije plaatsen zal beperkt zijn. De plaatsen worden immers eerst toegewezen aan de kinderen die zijn aangemeld.

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Je kan aanmelden voor alle Gentse secundaire scholen en enkele secundaire scholen uit de randgemeenten en voor het buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 – type 9.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

Je meldt je zoon/dochter aan voor alle scholen die je voorkeur hebben. Er is geen limiet. Denk goed na over alle scholen die je aanduidt, niet enkel over je eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op je lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duid je de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … enz. Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in je favoriete school niet! Slechts één keuze maken, vergroot de kans op een plaats in je favoriete school niet! Integendeel, je zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duid je meerdere scholen aan en is je eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de volgende scholen uit je lijst.

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Neen. Je dient je kind binnen de periode van 23 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2020 (12 uur ’s middags)  aan te melden. De dag of het uur waarop je aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

 1. broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 2. halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.
 3. kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).
Krijgt mijn kind voorrang als het naar dezelfde school wil als broer/zus?

Ja. Je dient je kind wel aan te melden tussen 23 maart (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2020 (12 uur ‘s middags). Je kind krijgt voorrang op de school. Dus het is voldoende om enkel die school aan te duiden en aan te geven dat je voorrang broer/zus of personeelslid wil. De plaats is gegarandeerd. Meld je je kind niet aan tussen 23 maart en 22 april 2020 dan verliest het zijn voorrang. In dat geval kan je je kind pas vanaf 6 mei 2020 inschrijven voor dezelfde school als broer/zus als er daar nog vrije plaatsen zijn.

Staat de school van broer of zus op het voorkeurslijstje, maar gaat de voorkeur nog meer uit naar andere scholen?  Zet dan de scholen in volgorde van je voorkeur. Aangezien sowieso een plaats in de school van broer of zus gegarandeerd is, hoef je na die school geen scholen met lagere voorkeur meer aan te duiden.

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

 Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: deze categorie van leerlingen hebben absolute voorrang en kunnen niet geweigerd worden wegens capaciteitstekort (vol) als ze zich inschrijven in de school. Maar ze dienen om van deze voorrang te kunnen genieten, zich wel online aan te melden. Dit dient te gebeuren tussen 23 maart 2020 (12 uur ‘s middags) tot en met 22 april 2020 (12 uur ‘s middags). Meld je je kind niet aan tussen die periode dan verlies je je voorrang. Inschrijven in de school waar jij of je partner werkt kan dan pas vanaf 6 mei 2020 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Waarom moet ik een volgorde van scholen opgeven en welke school zet ik op de eerste plaats?

Van alle scholen waar je zoon/dochter gunstig gerangschikt staat, krijg je de school toegewezen die het hoogst in je voorkeur staat. Stel dat je bijvoorbeeld 4 scholen hebt opgegeven: voor school A en school D is je kind niet gunstig gerangschikt (wat wil zeggen dat het geen plaats krijgt toegewezen op die scholen omdat er meer aanvragen dan plaatsen zijn). Voor school B en voor school C is het wel gunstig gerangschikt. In dat geval krijgt je kind een plaats toegewezen op school B en staat het op de wachtlijst voor school A. School C en school D vervallen dan gezien die lager in de voorkeurorde staan.

Het is dus belangrijk om de school in de volgorde van je voorkeur te plaatsen. De voorkeurorde die je opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van je zoon/dochter in elk van de scholen. Je kind zal niet minder of minder kans maken op een plaats op de school als het meerdere scholen heeft opgegeven. Of hij/zij gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Zet de school waarnaar je je zoon/dochter het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Volg gewoon je echte voorkeur. Vink alleen de scholen aan die je voorkeur hebben, en in volgorde van voorkeur.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij jouw eerste aanmelding kies je een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je je gegevens wil nakijken of veranderen of als je het resultaat van de aanmelding wilt bekijken vanaf 4 mei 2020.

Waar vind ik info over de scholen?

Je doet dit door de scholen van je voorkeur te bezoeken op opendeurdagen, infoavonden, … en de brochures en websites van de scholen te bekijken. Het zal je helpen om de scholen in volgorde van je voorkeur aan te duiden.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Je kan geholpen worden door de huidige basisschool, door de brugfiguur, door de secundaire school van je voorkeur, IN-Gent, Opvoedingswinkel, e.a. …

Neem contact op met de school of een organisatie (zie ook brochure via de knop 'hulp nodig?'). Zij zullen je verder helpen.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn zoon/dochter?

Je vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als je zoon/dochter geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan Ewoud Vandenberghe (meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be).

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Wanneer je je zoon/dochter niet aangemeld heeft tijdens de aanmeldingsperiode dan kan je hem/haar pas inschrijven tijdens de reguliere inschrijvingsperiode die start op 15 mei 2019.

Vanaf 15 mei 2019 kan je je kind rechtstreeks inschrijven in een school die wel nog vrije plaatsen heeft. 

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs halen, moeten naar 1A. Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs niet krijgen, moeten naar 1B.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Immers, met een dubbele aanmelding houd je ook dubbele plaatsen bezet.

Mijn zoon/dochter twijfelt tussen gewoon en buitengewoon onderwijs?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in april al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De adviezen van de basisschool en het CLB kunnen je bij die keuze helpen.

Ingeval je voor het gewoon én het buitengewoon onderwijs wil aanmelden, moeten er twee dossiers opgemaakt worden, één voor het gewoon en één voor het buitengewoon onderwijs. Eén dossier kan je zelf maken met behulp van het rijksregisternummer. Het andere dossier wordt aangemaakt op jouw vraag door de BuSO-school of door meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be

Mijn zoon/dochter heeft een verslag voor het buitengewoon onderwijs?

Wil hij/zij volgend schooljaar naar het buitengewoon onderwijs - OV4, type 9 1A of 1B - dan moet je hem/haar aanmelden. Voor de andere scholen en richtingen van het buitengewoon onderwijs kun je vanaf 23 maart 2020 (zie datum voor elke BuSO-school) rechtstreeks inschrijven in de school.

Wil hij/zij volgend schooljaar naar een school van het gewoon onderwijs dan moet je hem/haar aanmelden voor 1A en/of 1B. Voor de andere leerjaren ga je rechtstreeks inschrijven in een secundaire school vanaf 20 april 2020.

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die naar het 1e jaar gewoon of buitengewoon secundair onderwijs komen dienen ook aan te melden. Ze worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

In het inschrijvingsdecreet zitten er geen elementen die toelaten om van deze leerlingen een voorrangsgroep te maken of andere inschrijvingsmodaliteiten te verschaffen.

Kan ik mijn twee kinderen tegelijkertijd aanmelden?

Ja, je kan per dossier meerdere kinderen aanmelden.

Mijn kind dubbelt zijn eerste jaar secundair. Moet die opnieuw aanmelden?

Als je kind in dezelfde school zijn eerste jaar dubbelt, hoeft die zich niet opnieuw aan te melden voor die school. Hij is reeds ingeschreven in die school. Wenst je kind zijn eerste jaar in een andere secundaire school te herdoen, dan dient die zich wel opnieuw aan te melden.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je zoon/dochter is afgelopen, ontvang je op 4 mei 2020 in de late namiddag een e-mail waarin het resultaat van je aanmelding staat. De mails aan de ouders worden door het systeem verstuurd en tussen het versturen van de eerste en de laatste mail kan enkele uren verschil zitten. Ouders ontvangen dus de antwoordmail niet allemaal gelijktijdig. Vanaf 4 mei 2020 in de late namiddag vind je het resultaat ook terug in je dossier op het aanmeldingsplatform Hiervoor log je in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van je keuze. Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt je zoon/dochter automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met je op. Als je wilt, kun je je zoon/dochter alsnog inschrijven in jouw favoriete school. Dat kan zelfs als je hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Hoe worden vrije plaatsen verdeeld?

Er zijn 2 voorrangsgroepen bij de inschrijvingen:

 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart 2020 (12 uur ‘s middags) en 22 april 2020 (12 uur ‘s middags).
 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tussen 23 maart (12 uur ‘s middags) en 22 april 2020 (12 uur ‘s middags).

Om de sociale mix te garanderen, streeft elke school daarnaast naar een verhouding van kansrijke (niet-indicator) en minder kansrijke (indicator) leerlingen.

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld volgens de ordening die op basis van toeval gemaakt werd. Bij de verdeling wordt enkel rekening gehouden met de schoolkeuze en toeval.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in verschillende van zijn favoriete scholen krijgt slechts een plaats toegewezen in de school van hoogste voorkeur. De overige gunstige rangschikkingen vervallen zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in één van de hogere schoolkeuzes krijgt een toewijzing voor de hoogste schoolkeuze (vb. keuze 3) en krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor keuze 1 en keuze 2. Dit wil zeggen dat de leerling op de wachtlijst (inschrijvingsregister) staat van de hogere schoolkeuzes waar hij/zij tot nu toe ongunstig gerangschikt werd.

Hoe worden de aangemelde kinderen geordend en toegewezen?

Elk aangemeld kind krijgt op basis van toeval een nummer per aanmelding, een zogenaamd toevalsnummer. Op basis van dit toevalsnummer wordt elk kind geordend in elke school (en elk structuuronderdeel = 1A en/of 1B) waarvoor het heeft aangemeld.

Men wordt dan gunstig geordend per school wanneer men binnen de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt. Men wordt dan ongunstig geordend per school wanneer men buiten de beschikbare vrije plaatsen gerangschikt wordt.

De toewijzing (ticket) gebeurt aan de school van hoogste voorkeur waarin men gunstig geordend werd.Vb.

 • De leerling wordt gunstig geordend in de 1e schoolkeuze en 3e schoolkeuze.

De leerling krijgt een toewijzing voor de 1e schoolkeuze.

 • De leerling wordt gunstig geordend in de 2e en 4e schoolkeuze. De leerling krijgt een toewijzing voor de 2e schoolkeuze en blijft op de wachtlijst van de 1e schoolkeuze.
 • De leerling wordt in alle schoolkeuzes ongunstig geordend. De leerling krijgt geen toewijzing maar blijft op alle wachtlijsten van de gemaakte schoolkeuzes.

 

Optimalisatie: Na de (eerste) toewijzing gaat het systeem zoeken naar leerlingen die daarbij elkaar uit hun 1e schoolkeuze houden. D.w.z. dat wanneer ze zouden wisselen van toewijzing ze elk hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Het systeem zoekt op die manier duo’s, trio’s en viertallen die wanneer ze onderling wisselen allemaal hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Na deze optimalisatie worden ouders op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzingen van hun kind(eren).

Het systeem zoekt op die manier duo’s, trio’s en viertallen die wanneer ze onderling wisselen allemaal hun 1e schoolvoorkeur krijgen.

Na deze optimalisatie worden ouders op de hoogte gebracht van de uiteindelijke toewijzingen van hun kind(eren).

Wat is sociale mix?

Alle secundaire scholen streven naar een sociale mix van kansarme (indicator - IND) en kansrijke (niet-indicator - NIND) leerlingen. Dit gebeurt door plaatsen toe te wijzen in twee groepen, nl. een contingent IND- en een contingent NIND-leerlingen.

Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Een leerling is een indicatorleerling als:

de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs

en/of

het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Een leerling is een niet-indicatorleerling als :

de moeder een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs heeft én het gezin geen schooltoelagen krijgt.

Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. Je verklaart dat de gegevens die je invult correct zijn. Bij de inschrijving op school moet je aantonen dat hetgeen je verklaard hebt correct is.  Indien dit niet correct blijkt te zijn of wanneer je het niet kan aantonen, annuleert de school de toegekende plaats in de school.

Waarom staat mijn zoon/dochter op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bij de school op één van de twee lijsten, de IND- of nIND-lijst?

Je zoon/dochter krijgt voorrang ofwel als indicator-leerling ofwel als niet-indicator-leerling (Zie: hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?).

Is je zoon/dochter een indicatorleerling dan staat hij/zij in de IND-lijst. Is je zoon/dochter een niet-indicatorleerling dan staat hij/zij in de NIND-lijst. Is er een plaats voor een IND-leerling dan zal de school de wachtlijst met IND-leerlingen raadplegen. Is er een plaats voor een NIND-leerling dan zal de school de wachtlijst met NIND-leerlingen raadplegen.

Als er op de IND-wachtijst geen leerlingen meer staan dan zal de school de NIND-wachtlijst raadplegen. En andersom.

Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet?

Indien de school volzet is. De school van 1e voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend (krijgt een plaats in de school toegewezen).

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze.

Wat is een weigering?

Je ontvangt via e-mail een weigeringsdocument van de scholen waarvoor je je zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere documenten ontvangt. Iedere document is verbonden met één specifieke school. Je zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. Je hoeft niet langs te gaan bij de school.

 Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en je zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met je op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar.

Mijn kind heeft geen plaats toegewezen gekregen. Kan ik hier protest tegen aantekenen?

Als iemand geen toewijzing krijgt dan betekent dit dat hij/zij op één of meerdere wachtlijsten staat. Voor elk van die wachtlijsten krijgt hij/zij een weigeringsdocument.

Als ouders willen informeren hoe dit komt en wat ze moeten doen, kunnen ze terecht bij Gentinfo of bij de school waarvoor ze zich hebben aangemeld. Protesteren bij de school of Gentinfo heeft weinig zin, gezien zij het systeem niet kunnen veranderen. De overheid heeft het systeem opgelegd.

Als ouders menen een onregelmatigheid te kunnen vaststellen in de ordenings- en toewijzingsprocedure kunnen ze zich wenden tot de ‘dysfunctiecommissie’. De voorzitter van het LOP zit die voor.

Als ouders niet akkoord gaan met de weigering(en) kunnen ze klacht indienen bij de Commissie leerlingenrechten (CLR). De gegevens van de CLR staan op elk weigeringsdocument.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn zoon/dochter?

Je vindt de capaciteit en of er vrije plaatsen zijn op de website meldjeaansecundair.gent.be, tab ‘Vrije Plaatsen’, na de aanmeldingsperiode.

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je zoon/dochter en de geboortedatum. De eID, ISI+kaart of een ander document zeker meenemen dus.

Wat als ik geen plaats heb voor mijn zoon/dochter?

Vanaf 6 mei 2020 kun je je kind rechtstreeks inschrijven in een school die wel nog vrije plaatsen heeft.

Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?

Neen.

Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die je zelf koos. Je kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar je niet voor gekozen hebt.

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

Het toewijzingsticket dat je recht geeft om in te schrijven in een school moet tijdens de voorzien periode (15 mei 2019 tot en met 7 juni 2019) omgezet worden in een inschrijving op school. Je maakt hiervoor een afspraak met de school. Indien je niet of te laat reageert, vervalt je toewijzing.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kunt terecht bij de school voor informatie omtrent jouw dossier. Vind je nog steeds dat je weigering onterecht was, dan kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Nee, met de aanmelding geef je aan in welke scholen je je kind graag wil inschrijven. Krijgt je kind na de aanmelding een plek toegewezen in een school, dan moet je het nog effectief inschrijven in de school zelf. Pas dan is je kind effectief ingeschreven.

Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet

Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun zoon/dochter in te schrijven in de school van hun keuze. Meer en meer scholen raken snel volzet tijdens de eerste dagen van de inschrijvingsperiode. Lange wachtrijen en kampeertoestanden zijn vaak het gevolg hiervan. Het centraal aanmeldingsregister lost die situatie op.

 Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook enkele scholen uit de randgemeenten van Gent. Dit voor 1A en/of 1B. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

De huidige wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door het Inschrijvingsdecreet 2011/2012. Die maakt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun "wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun zoon/dochter wel nog persoonlijk in de school inschrijven. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 18-19 werd er voor alle Gentse secundaire scholen voor het eerst aangemeld. Voorheen bleven de aanmeldingsprocedures beperkt in drie scholen.

Voor het schooljaar 19-20 nemen alle Gentse scholen met een aanbod van 1A of 1B of OV4, type 9 1A of 1B deel aan het aanmeldingssysteem. Daarenboven sluiten ook nog een deel secundaire scholen uit de rand aan. 

Mjin kind staat op de wachtlijst van de school van 1ste voorkeur. Wat nu?

Schrijf je kind in in de school waar het plaats kreeg, zodat je al zeker een plaats hebt op één van je favoriete scholen. Je kind blijft op de wachtlijst staan van de scholen die hoger op jullie lijstje staan. Je krijgt een seintje van de school als er daar plaats vrijkomt. Wachtlijsten van een school verschuiven doordat een kind die een plaats kreeg toegewezen beslist om toch niet in te schrijven of doordat de school zorgt voor extra capaciteit. Als er een plaats vrij komt kan je je kind daar inschrijven. Een latere inschrijving overschrijft een eerdere inschrijving.

Over het aanmeldingsregister

Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun zoon/dochter in te schrijven in de school van hun keuze. Meer en meer scholen raken snel volzet tijdens de eerste dagen van de inschrijvingsperiode. Lange wachtrijen en kampeertoestanden zijn vaak het gevolg hiervan. Het centraal aanmeldingsregister lost die situatie op.

 Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook enkele scholen uit de randgemeenten van Gent. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.