Veelgestelde vragen

Privacy?

De gegevens (naam, adres, achtergrond, voorkeur) worden vertrouwelijk behandeld en zullen enkel gebruikt worden om:

1)      Uw zoon/dochter te rangordenen en een plaats in een school toe te wijzen

2)      De goede werking van het systeem te controleren en te verbeteren.

3)      De school waar uw zoon/dochter terecht kan toe te laten u te contacteren en uw kind in te schrijven overeenkomstig de decretaal bepaalde regels.

De verwerking gebeurt onder toezicht van het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs Gent in opdracht van de deelnemende scholen. Bij  de evaluatie van de resultaten van de toewijzing door externen wordt enkel gebruik gemaakt van anonieme achtergrondgegevens (zonder naam noch rijksregisternummer).

4)      Het rijksregisternummer wordt enkel gebruikt om te vermijden dat op naam van uw zoon/dochter een tweede dossier geopend wordt.

5).      Zoals bepaald in de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt u inzage krijgen in de gegevens die over u of uw kind bewaard worden. Contacteer hiervoor meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be.

Moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

Als u uw zoon/dochter niet aanmeldt, kan u hem/haar pas vanaf 29 mei 2019 rechtstreeks inschrijven in een secundaire school waar er nog vrije plaatsen zijn. De kans bestaat dat het aantal plaatsen en scholen beperkt zijn.

Voor welk jaar moet ik mijn zoon/dochter aanmelden?

U meldt aan om een inschrijving te bekomen in 1A en/of 1B van het gewoon onderwijs voor het schooljaar 2019-2020. U meldt aan om een inschrijving te bekomen in OV4, type 9 - 1A en/of 1B van het buitengewoon onderwijs (onder voorbehoud).

Om in te schrijven in een ander leerjaar dan het eerste gaat u rechtstreeks naar school vanaf dinsdag 23 april 2019 (de eerste schooldag na de Paasvakantie).

Voor welke scholen kan ik mijn zoon/dochter aanmelden?

U kan aanmelden voor alle Gentse secundaire scholen van het gewoon onderwijs + enkele secundaire scholen uit de randgemeenten + enkele BuSO-scholen (onder voorbehoud) uit Gent. U vindt een overzicht van alle scholen in de brochure via de knop hulp nodig?' en de scholenlijst op www.aanmeldensecundairescholen.gent.

Voor hoeveel scholen moet ik aanmelden?

U meldt uw zoon/dochter aan voor alle scholen die uw voorkeur hebben. Er is geen limiet. Denk goed na over alle scholen die u aanduidt, niet enkel over uw eerste voorkeur. Soms zijn er meer aanvragen dan plaatsen, dus de andere scholen op uw lijst zijn even belangrijk.

Bij het aanmelden, duidt u de scholen aan in volgorde: 1e keuze school A, 2e keuze school B, … ... enz. Meerdere keuzes maken, vermindert de kans op een plaats in uw favoriete school niet! Slechts één keuze maken vergroot de kans op een plaats in uw favoriete school niet! Integendeel, uw zoon/dochter maakt dan maar één keer kans om gunstig gerangschikt te worden in een school. Duidt u meerdere scholen aan en is uw eerste school van voorkeur volzet, dan wordt er gekeken naar de andere scholen uit uw lijst.

Mijn zoon/dochter heeft een verslag voor het buitengewoon onderwijs?

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid vanuit de Vlaamse overheid of aanmelden voor het buitengewoon onderwijs mogelijk is.

Wil hij/zij volgend schooljaar naar een school van het gewoon onderwijs dan moet u hem/haar aanmelden voor 1A en/of 1B. Voor de andere leerjaren gaat u rechtstreeks inschrijven in een secundaire school vanaf dinsdag 23 april 2019.

Wat als mijn zoon/dochter specifieke onderwijsbehoeften heeft?

Leerlingen met een gemotiveerd verslag of met een verslag voor het buitengewoon onderwijs die naar het 1e jaar gewoon of buitengewoon secundair onderwijs komen dienen ook aan te melden. Ze worden op dezelfde wijze geordend als de andere leerlingen.

In het inschrijvingsdecreet zitten er geen elementen die toelaten om van deze leerlingen een voorrangsgroep te maken of andere inschrijvingsmodaliteiten te verschaffen.

Is het tijdstip waarop ik mijn zoon/dochter aanmeld van belang?

Neen. U dient uw kind binnen de periode van 1 april 2019 (12u) tot en met 26 april 2019 (12u) aan te melden. De dag of het uur waarop u aanmeldt, is niet van belang zolang het binnen die periode gebeurt.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn zoon/dochter?

U vindt de capaciteit en of er vrije plaatsen zijn via de knop "Vrije Plaatsen" bovenaan. Na de aanmeldingsperiode.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn zoon/dochter?
U vindt het rijksregisternummer op de eID, ISI+kaart of op het briefje van de mutualiteit. Als uw zoon/dochter geen rijksregisternummer heeft, contacteer dan Emiel Bogemans (0473 938 922 of meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be).

 

Wat verstaan we onder broers en zussen?

Broer en zus zijn, is meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen voorkomen:

(1) broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(2) halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen.

(3) kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en -zussen).

Broers en zussen moeten zich ook aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 1 april 2019 (12u) tot en met vrijdag 26 april 2019 (12u). 

Hoe worden vrije plaatsen verdeeld?

Er zijn twee voorrangsgroepen bij de aanmeldingen:

 1. Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school op voorwaarde dat ze zich aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 1/04/2019 (12u) tot en met vrijdag 26/04/2019 (12u).

 2. Kinderen van personeelsleden van een deelnemende school. Voor deze groep geldt absolute voorrang in de school waar deze ouders zijn tewerkgesteld op voorwaarde dat ze zich aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van maandag 1/04/2019 (12u) tot en met vrijdag 26/04/2019 (12u).>

Indien men niet aanmeldt tijdens de aanmeldingsperiode verliest men zijn voorrang.

Als een school minder aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, dan krijgt elke aangemelde jongere uiteraard een plaats. Als een school meer aanmeldingen krijgt dan er vrije plaatsen zijn, worden de vrije plaatsen verdeeld volgens de ordening die op basis van toeval gemaakt werd. Bij de verdeling wordt enkel rekening gehouden met toeval en de schoolkeuze.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in verschillende van zijn schoolkeuzes krijgt slechts een inschrijvingsticket toegewezen in de school van hoogste voorkeur. De overige gunstige rangschikkingen vervallen zodat andere leerlingen kunnen in- of doorschuiven.

Een aangemelde jongere die gunstig gerangschikt wordt in één van de hogere schoolkeuzes krijgt een inschrijvingsticket voor de hoogste schoolkeuze (vb. keuze 3) en krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor keuze 1 en keuze 2. Dit wil zeggen dat de leerling op de wachtlijst (inschrijvingsregister) staat van de hogere schoolkeuzes waar hij/zij tot nu toe ongunstig gerangschikt werd.
Wanneer krijg ik de school van mijn 1ste voorkeur niet?

De school van 1e voorkeur is gegarandeerd wanneer er minder  kandidaten (aanmeldingen) dan vrije plaatsen zijn. Iedereen wordt dan gunstig geordend en wordt toegewezen aan die school.

Wanneer er meer aanmeldingen dan vrije plaatsen zijn voor een bepaalde school worden voor de beschikbare vrije plaatsen leerlingen gunstig geordend. De overige, de ongunstig geordende leerlingen, komen bij de toewijzing eventueel op de wachtlijst van die school.

De ordening per gekozen school gebeurt op basis van toeval. Voor elke volgende gekozen voorkeurschool gebeurt de ordening op dezelfde wijze. De toewijzing gebeurt voor de school van hoogste voorkeur waar men gunstig geordend werd. 

Is mijn zoon/dochter een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling? (onder voorbehoud)

Een leerling is een indicatorleerling als:

de moeder niet in het bezit is van een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs

en/of

het gezin ontving in het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap.

Een leerling is een niet-indicatorleerling als :

de moeder een diploma van het secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of een daarmee gelijkwaardig studiebewijs heeft én het gezin geen schooltoelagen krijgt.

U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. U verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Bij de inschrijving op school moet u aantonen dat hetgeen u verklaard heeft correct is.  Indien dit niet correct blijkt te zijn of wanneer u het niet kan aantonen, annuleert de school uw toegekende plaats in de school.

Waarom moet ik een volgorde van scholen opgeven en welke school zet ik op de eerste plaats?

Van alle scholen waar uw zoon/dochter gunstig gerangschikt staat, krijgt u de school toegewezen die het hoogst in uw voorkeur staat. Het is dus belangrijk om de school in de volgorde van uw voorkeur te plaatsen. Die voorkeurorde die u opgeeft, heeft geen invloed op de rangschikking van uw zoon/dochter in elk van de scholen. Of hij/zij gunstig gerangschikt wordt, wordt eerst voor elke school apart bepaald en hangt alleen af van toeval.

Zet de school waarnaar u uw zoon/dochter het liefst wil sturen dus zeker op de eerste plaats. Volg gewoon uw echte voorkeur. Vink alleen de scholen aan die uw voorkeur hebben, en in volgorde van voorkeur.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

U kunt uw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij uw eerste aanmelding kiest u een wachtwoord en gebruikersnaam. Bewaar deze goed. U hebt ze nodig als u uw gegevens wilt nakijken of veranderen.

Ik werk voor een deelnemende school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn zoon/dochter inschrijven of aanmelden met een voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet u een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in die school. U hoeft daarom nog geen 104 dagen gewerkt te hebben op het moment van inschrijving. De voorrang geldt voor alle personeelsleden van een school ongeacht hun functie. Dit kan bijvoorbeeld een klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of een logopedist zijn. Ook de aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) is van geen belang om voorrang te krijgen.

 Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 1. Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.

 2. Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.

 3. Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Let op: om deze voorrang te genieten, moeten deze leerlingen zich wel online aanmelden. Dit dient te gebeuren tussen 1 april 2019 (12u) en 26 april 2019 (12u). Meldt u uw kind niet aan in die periode dan verliest u uw voorrang. Inschrijven in de school waar u of uw partner werkt kan dan pas vanaf 29 mei 2019 indien er daar nog vrije plaatsen zijn.

Waar vind ik info over de scholen?

U doet dit door de scholen van uw voorkeur te bezoeken op opendeurdagen, infoavonden, … en de brochures en websites van de scholen te bekijken. Het zal u helpen om de scholen in volgorde van uw voorkeur aan te duiden.

Wat als ik geen computer of internet heb?

U kan geholpen worden door de huidige basisschool, door de brugfiguur, door de secundaire school van uw voorkeur, IN-Gent, Opvoedingswinkel, e.a. …

Neem contact op met de school of een organisatie (zie ook brochure en de knop 'hulp nodig?'). Zij zullen u verder helpen.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor uw zoon/dochter is afgelopen, ontvangt u op maandag 27 mei 2019 in de late namiddag een e-mail waarin het resultaat van uw aanmelding staat.

Het aanmeldingsregister houdt altijd rekening met de volgorde van uw keuze. Als één of meer van de scholen die u hoger gerangschikt had, geen plaats meer vrij heeft, komt uw zoon/dochter automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er dan toch een plaats vrijkomt in een van die scholen, neemt de school contact met u op. Als u wilt, kunt u uw zoon/dochter alsnog inschrijven in uw favoriete school. Dat kan zelfs als u hem/haar ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven.

Wat moet ik meenemen als ik me in de school ga inschrijven?

De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van uw zoon/dochter en de geboortedatum. De eID, ISI+kaart of een ander document zeker meenemen dus.

Wat is een weigering?

U ontvangt via e-mail een weigeringsdocument van de scholen waarvoor u uw zoon/dochter hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat u meerdere documenten ontvangt. Ieder document is verbonden met één specifieke school. Uw zoon/dochter komt in die scholen automatisch op de wachtlijst te staan. U hoeft niet langs te gaan bij de school.

 Een weigeringsdocument is een objectief bewijs van uw plaats op de wachtlijst van een school. Als er in die school een plaats vrijkomt en uw zoon/dochter staat op dat moment bovenaan die lijst, dan neemt de school contact met u op. De chronologie onder de geweigerde leerlingen blijft voor aangemelde leerlingen behouden tot en met de vijfde schooldag van oktober van het nieuwe schooljaar. 
Waarom staat mijn zoon/dochter op de mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bij de school op één van de twee lijsten, de IND- of nIND-lijst? (onder voorbehoud)

Uw zoon/dochter krijgt voorrang ofwel als indicator-leerling ofwel als niet-indicator-leerling (Zie: hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?).

Is uw zoon/dochter een indicatorleerling dan staat hij/zij in de IND-lijst. Is uw zoon/dochter een niet-indicatorleerling dan staat hij/zij in de NIND-lijst. Is er een plaats voor een IND-leerling dan zal de school de wachtlijst met IND-leerlingen raadplegen. Is er een plaats voor een NIND-leerling dan zal de school de wachtlijst met NIND-leerlingen raadplegen.

Als er op de IND-wachtijst geen leerlingen meer staan dan zal de school de NIND-wachtlijst raadplegen. En andersom.

Wat als ik geen plaats heb voor mijn zoon/dochter?

Vanaf 29 mei 2019 kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven in een school die wel nog vrije plaatsen heeft. U vindt hier een overzicht van scholen met vrije plaatsen. 

Wordt mij een school die ik niet wens toegewezen?

Neen.

Het resultaat van de aanmeldingen vertelt enkel iets over de scholen die u zelf koos. U kan dus nooit een school toegewezen krijgen waar u niet voor gekozen heeft.

Wat gebeurt er als ik mijn zoon/dochter niet op tijd heb aangemeld?

Wanneer u uw zoon/dochter niet aangemeld heeft tijdens de aanmeldingsperiode dan kan U uw hem/haar pas inschrijven tijdens de reguliere inschrijvingsperiode die start op 29 mei 2019.

Vanaf 29 mei 2019 kunt u uw kind rechtstreeks inschrijven in een school die wel nog vrije plaatsen heeft. U vindt hier een overzicht van scholen met vrije plaatsen. 

Wat als ik mijn kind met zijn ticket niet tijdens de voorziene periode heb ingeschreven?

De toewijzing die uw zoon/dochter het recht geeft om in te schrijven in een school moet tussen 29 mei 2019 en 18 juni 2019 omgezet worden in een inschrijving op school. U maakt hiervoor een afspraak met de school. Indien u niet of te laat reageert, vervalt uw toewijzing per 19 juni 2019.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?
U kunt terecht bij de school en de helpdesk voor informatie omtrent uw dossier. Vindt u nog steeds dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich in eerste instantie wenden tot de dysfunctiecommissie (meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be) of rechtstreeks tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten klik hier.
Mijn zoon/dochter twijfelt tussen 1A of 1B?

Voor sommige leerlingen is het niet evident om in april al correct te weten wat ze het schooljaar nadien zullen volgen. De basisschool en het CLB kunnen u bij die keuze helpen.

Het is mogelijk om aan te melden voor zowel 1A als 1B maar we raden ten zeerste aan dit enkel over te laten aan de grootste twijfelaars. Immers, met een dubbele aanmelding houdt u ook dubbele plaatsen bezet.

Om te starten in 1A dient het getuigschrift basisonderwijs behaald te worden. Het getuigschrift bereikte doelen geeft toegang tot 1B.

Over het aanmeldingsregister

Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgen alle ouders gelijke kansen om hun zoon/dochter in te schrijven in de school van hun keuze. Meer en meer scholen raken snel volzet tijdens de eerste dagen van de inschrijvingsperiode. Lange wachtrijen en kampeertoestanden zijn vaak het gevolg hiervan. Het centraal aanmeldingsregister lost die situatie op.

 Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een deelnemende school kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten van Gent en ook enkele scholen uit de randgemeenten van Gent. Dit voor 1A en/of 1B. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.

De huidige wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door het Inschrijvingsdecreet 2011/2012. Die maakt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun "wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode en toewijzing van de vrije plaatsen moeten ouders hun zoon/dochter wel nog persoonlijk in de school inschrijven. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 18-19 werd er voor alle Gentse secundaire scholen voor het eerst aangemeld. Voorheen bleven de aanmeldingsprocedures beperkt in drie scholen.

Sinds het nieuwe inschrijvingsdecreet van 2018/2019 legt de Vlaamse regering alle data van aanmelden en inschrijven vooraf centraal vast. Alle Gentse scholen zijn verplicht om deel te nemen.